Bibliotheek Lint

Dienstreglement

Bibliotheek Lint – reglement

Artikel 1
De openbare bibliotheek van Lint is open en vrij toegankelijk voor iedereen en
staat ten diensten van de ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van
haar bezoekers.

Artikel 2
De bibliotheek is open op:
Maandag van 18.30 u tot 20.30 u
Dinsdag van 18.30 u tot 20.30 u
Woensdag van 14.00 u tot 16.00 u
Donderdag van 18.30 u tot 20.30 u
Vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u
Zaterdag van 10.00 u tot 12.00 u

Artikel 3
Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs
Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt
afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van €
1,25.

Artikel 4
De inschrijving bedraagt € 4 per jaar. Jongeren beneden de 18 jaar moeten geen
inschrijvingsgeld betalen. De uitleen van boeken en DVD’s is kosteloos. De
uitleentermijn voor de boeken bedraagt 28 dagen en voor de DVD’s 14 dagen. Een
verlenging van die termijn is mogelijk voor de boeken indien deze niet door andere
lezers zijn aangevraagd. DVD’s en tijdschriften kunnen niet verlengd worden. Er
kunnen tegelijkertijd 10 materialen op één lenerskaart worden uitgeleend met een
maximum van 5 DVD’s.

Artikel 5
Wie de geleende objecten te laat terugbrengt, betaalt per boek € 0.05 en per DVD
€ 0,10 per dag achterstand. De kosten voor het verzenden van de maningsbrieven
vallen eveneens ten laste van de gebruiker.

Artikel 6
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

Artikel 7
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende boeken of materialen.
Bij het ontvangen van een beschadigd boek of materiaal dient hij het personeel te
verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8
De lener dient zorg te dragen voor de computerinfrastructuur en voor de geleende
boeken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van
het boek of materiaal betalen, verhoogd met € 2 verwerkingskosten.
Voor boeken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een
voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij
gedeeltelijke beschadiging van een boek of materiaal, bepaalt de bibliothecaris het
bedrag van de schadevergoeding.

Artikel 9
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds beroep doen
op de bibliotheekmedewerkers. Drie laptops staan ter beschikking voor de
bezoekers. Zij kunnen gebruik maken van internet, kantoorsoftware en
voorgeselecteerde databanken.

Artikel 10
Boeken en materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd. Deze service
kost € 0,50 per boek of materiaal. Boeken die niet voorhanden zijn, kunnen worden
aangevraagd via interbibliothecair leenverkeer.
Deze service kost € 5.
Een fotokopie kost € 0,15 per stuk, een internetprint € 0.30 per stuk

Artikel 11
Door zich in de Openbare Bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich
akkoord met dit reglement, dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd, samen
met een handige informatiebrochure over de bibliotheek. Personen die dit reglement
niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van
toegang en gebruik van de bibliotheek.

Artikel 12
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.